Hotel Liberty Torino

Via Gioberti 37, Torino
Telefono: 0110869940